klatka

B2J

                                                                 pdf

 

Regulamin VI Biegu Dwóch Jezior - Szczutowo - 22 czerwca 2024r.

I. INFORMACJE O ZAWODACH

1. Trasa biegów poprowadzona będzie w większości po oznakowanych drogach leśnych i gruntowych, wzdłuż J. Szczutowskiego i dookoła J. Urszulewskiego. Długość trasy – 15 km (około 7 km szosa asfaltowa, 8 km drogi leśne i gruntowe, kilkaset metrów ścieżki leśne i chodniki). Długość trasy – 5 km biegu poprowadzona będzie w większości po oznakowanych drogach leśnych. Długość marszu 6 km. Trasa nie jest atestowana.

2. Bieg/marsz ma charakter amatorski, prowadzony będzie pomiar czasu w celu ustalenia ostatecznej klasyfikacji.

3. Limit czasu na przebycie całej trasy wynosi : 15 km – 2 godz., 5 km – 1 godz.,

marszu NW – 2 godz.

5. Biegi/marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

II. CEL IMPREZY

- popularyzacja biegania i marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu,

- promocja biegania i turystyki pieszej wśród społeczeństwa, integracja środowiska biegowego,

- promocja Gmin: Szczutowo i Skrwilno, oraz ich walorów turystycznych i sportowych.

 

III. IMPREZY TOWARZYSZĄCE.

- bieg VIP-ów,

- biegi dla nastolatków.

IV. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Szczutowo Biega i Tańczy, Wójt Gminy Szczutowo,

Współorganizatorzy : Wójt Gminy Skrwilno, Tartak Urszulewo, Szkoła Podstawowa w Szczutowie.

V. PROGRAM, MIEJSCE, TRASA

1. Termin zawodów 22 czerwca 2024 roku.

2. Start i meta biegów na stadionie przy SP.

3. Start Marszu w Urszulewie przy figurce św. Jana Nepomucena, ok. godz. 10.20 (zawodnicy będą przewiezieni autobusem). Meta przy Szkole Podstawowej w Szczutowie.

4. Harmonogram zawodów.

8.00 – 9.30 – weryfikacja uczestników biegów i marszu i odprawa tj. wydawanie pakietu startowego i ewentualne zdawanie do depozytu odzieży osobistej:

- zawodnik zobowiązany jest okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,

- zawodnik przekazuje zaświadczenie lekarskie lub podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności własnej,

- zawodnik otrzyma worek z identyfikatorem na deponowanie odzieży,

- miejsce weryfikacji Hala sportowa przy SP w Szczutowie,

- 10.00 – start biegu na dystansie 15 km,

- 10.20 – start marszu NW na dystansie 6 km w Urszulewie

- 10.15 – start biegu na dystansie 5 km,

- 12.00 – uroczyste zakończenie zawodów (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród).

5. Biuro zawodów.

- Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie hali sportowej przy SP w Szczutowie,

- Biuro zawodów będzie czynne: 22 czerwca 2024 roku od godz. 8.00 – 9.30.

6. W ramach opłaty startowej zawodnik będzie miał zapewnione:

- medal za ukończenie zawodów (wszyscy tzn. biegi i NW),

- numer startowy,

- zwrotny chip do pomiaru czasu,

- profesjonalny pomiar czasu,

- punkty z napojami na trasie zawodów (tylko 15km),

- na trasie biegu i na mecie będzie dostępna podstawowa pomoc medyczna,

- ciepły posiłek po zawodach.

VI. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

Dystans 15 km: Po przebyciu 1,7 km licząc od startu przez 300 m zawodnicy będą biegli szosą wojewódzką 560, która będzie całkowicie zamknięta dla innego ruchu na czas 15 min. Następne 2,3 km (do Słupi) poboczem szosy powiatowej, 1,4 km po asfalcie (w Urszulewie), ostatni odcinek długości 1 km zawodnicy będą biec pojedynczo poboczem szosy i ulicą 3 Maja. Pozostałe 8,8 km będą biec grupami i pojedynczo drogami gruntowymi i leśnymi zabezpieczonymi przez strażaków z OSP. Szosę powiatową zabezpieczać będą strażacy OSP i policjanci Zespołu Dzielnicowych, a szosę wojewódzką policjanci Zespołu Dzielnicowych.

Dystans 5 km: Po przebyciu pierwszego kilometra szosą, zawodnicy pobiegną drogami leśnymi o długości 3 km, ostatni kilometr trasy – bieg po asfalcie. Niebezpieczne miejsca – przecięcie trasy z szosą wojewódzką 560 zabezpieczane będą przez Policję, dodatkowo trasa będzie obstawiona przez strażaków OSP w Szczutowie

NW - zawodnicy pokonają fragment oznakowanej i zabezpieczonej trasy biegu głównego (6 końcowych kilometrów), start przy figurze św. Jana Nepomucena w Urszulewie ( pomiędzy 9 a 10 kilometrem biegu głównego)    

VII. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy uczestnik biegu/marszu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem VI Biegu Dwóch Jezior.

2. W imprezie mogą uczestniczyć zawodnicy którzy:

- zarejestrowali się on-line i dokonali pełnej płatności za zawody,

- otrzymali numer startowy i chip zwrotny,

- zawodnicy, którzy do dnia 22 czerwca 2024r. ukończyli 16 lat. Wszyscy uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu/marszu jedynie po przedłożeniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych), z podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.

3. Zapisy internetowe na VI Bieg Dwóch Jezior trwały będą od dnia 22 lutego do dnia 19 czerwca (do godz.24.00), lub zamknięcia list startowych.

4. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 22.06.2024 roku, do 1h przed startem.

5. Limit zgłoszeń wynosi 200 zawodników na bieg (5 km i 15 km łącznie) oraz 100 zawodników Nordic Walking – decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.

6. Zapisy i płatności on-line (za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24) poprzez:

a) https://zapisy.inessport.pl należy zalogować się, a następnie wybrać imprezę VI Bieg Dwóch Jezior i wypełnić formularz zgłoszeniowy. WAŻNE: W przypadku korzystania pierwszy raz ze strony zapisy.inessport.pl należy najpierw dokonać rejestracji. Po rejestracji, (a przed logowaniem) należy aktywować link wysłany na swój e-mail (podany wcześniej przy rejestracji).

b) http://www.biegiszczutowo.com.pl. Następnie w zakładce „zapisy” nastąpi przekierowanie bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego. Przed wypełnienie formularza należy zalogować się na stronie.

c) dokonać wpłaty wpisowego dla dystansu 15 km w kwocie odpowiednio:

- 50 zł w okresie 10 luty do 31 marca,

- 60 zł w okresie 1 kwiecień do 19 czerwca,

- 70 zł w biurze zawodów na 1 godzinę przed biegiem,

d) dokonać wpłaty wpisowego dla dystansu 5 km w kwocie odpowiednio:

- 30 zł w okresie 10 luty do 31 marca,

- 40 zł w okresie 1 kwiecień do 19 czerwca,

- 50 zł w biurze zawodów na 1 godzinę przed biegiem,

e) dokonać wpłaty wpisowego w przypadku Marszu Nordic Walking w kwocie odpowiednio:

- 20 zł w okresie 10 luty do 31 marca,

- 25 zł w okresie 1 kwiecień do 19 czerwca,

- 30 zł w biurze zawodów na 1 godzinę przed biegiem,

f) osoby powyżej 70 lat są zwolnione z wpisowego.

7. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

8. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w biegu/marszu organizator nie zwraca wpisowego.

10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek wypadków lub problemów zdrowotnych uczestników w trakcie i w następstwie VI Biegu Dwóch Jezior.

11. Dopuszczenie do biegu uwarunkowane jest od potwierdzenia na piśmie treści oświadczenia:   „Oświadczam, że jestem zdrowy i posiadam aktualne badania lekarskie, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia w trakcie trwania imprezy oraz startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) przez Organizatora imprezy, firmę Inessport oraz podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji tej imprezy. Zapoznałem się z regulaminem imprezy i Klauzulą informacyjną​, znam ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania”.

12. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji biegu.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w VI Biegu Dwóch Jezior zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

14. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

15. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Imprezy.

16. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w zawodach, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, klub oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Biegu.

17. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na polach eksploatacji:

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) Publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i telewizyjnych i radiowych billboardach,

g) Emisja w przekazach,

h) Publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Imprezie w postaci zdjęć z trasy.

 

VIII. POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki butów.

2. Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach biegu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

4. Do klasyfikacji końcowej liczy się czas brutto.

5. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

IX. KLASYFIKACJE

  1. Podczas VI Biegu Dwóch Jezior prowadzona będzie klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 15 km, 5 km i
  2. Na dystansie 15 km prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

mężczyźni

 

kobiety

M1

16 do 29 lat     (2008 - 1995)

 

K1

16 do 29 lat     (2008 - 1995)

M2

30 do 39 lat     (1994 - 1985)

 

K2

30 do 39 lat     (1994 - 1985)

M3

40 do 49 lat     (1984 - 1975)

 

K3

40 do 49 lat     (1984 - 1975)

M4

50 do 59 lat     (1974 – 1965)

 

K4

50 do 59 lat     (1974 – 1965)

M5

60 do 69lat     (1964 – 1955)

 

K5

60 do 69lat     (1964 – 1955)

M6

70 i powyżej   (< 1954)

K6

70    powyżej   (< 1954)

3.Klasyfikacja drużynowa na dystansie 15 km – drużyna to trzech biegaczy + biegaczka (3M +K).

Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez wszystkich zawodników z drużyny. O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (przykład „SP w Szczutowie, S.P. w Szczutowie, Szkoła Podstawowa w Sztutowie” – to nie są te same drużyny).

X. NAGRODY

1. Na dystansie 15 km:

- dla zwycięzców biegu w kategorii generalnej M i K nagrody pieniężne i puchary,

- w kategoriach wiekowych bony i puchary,

- nagrody nie dublują się,

- puchary dla najstarszego i najmłodszego zawodnika,

- puchary dla najlepszych zawodników z gmin: Skrwilno i Szczutowo (decyduje zameldowanie w danej gminie),

- puchary dla trzech najlepszych drużyn

2. Na dystansie 5 km 

a) w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I-III

- statuetka + nagrody rzeczowe,

b) w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III

- statuetka + nagrody rzeczowe,

3. NW

Trójka najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki. W przypadku pozyskania sponsorów także nagrody rzeczowe.

Gdyby w danej kategorii nie było co najmniej trzech osób, będą one łączone.

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

16-39 lat

40-59 lat

60 lat i więcej

4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody, wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

XI. DSQ

   1. Dyskwalifikacja uczestnika nastąpi w przypadku:

- zgubienia numeru startowego lub brak chipa do pomiaru czasu na sznurówce buta,

- ominięcie punktu kontrolnego,

- przekazanie, uszkodzenie chipów lub ich odpinanie w czasie biegu jest zabronione,

- zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego chipa organizatorom pod rygorem dyskwalifikacji.

   2. Zawodnicy startujący w Nordic Walking zobowiązani są do stosowania w trakcie marszu techniki Nordic Walking. W przypadku rażących naruszeń zasad marszu, w szczególności podbiegania, grozi dyskwalifikacja Uczestnika łamiącego zasady marszu. Decyzja Organizatora odnośnie dyskwalifikacji Uczestnika jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

3. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających zostaną niezwłocznie zdyskwalifikowani jako propagujący zachowania sprzeczne z ideami zawodów.

4. Zażalenia, protesty, uwagi dotyczące przebiegu zawodów oraz samych zawodników należy kierować bezpośrednio do dyrektora biegu, w czasie nie późniejszym niż 1h od dobiegnięcia przez uczestnika do mety.

XII. Bezpieczeństwo

1. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

3. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach.

„Zejście” z trasy

1. Jeśli Zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów.

2. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej

XIII.

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zapewnia:

- szatnie, depozyt i prysznice,

- posiłek i herbatę,

- atrakcje dla dzieci (pneumatyczne zjeżdżalnie , wata cukrowa itp.)

 

XIV. INNE

1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu

2. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Kontakt, e-mail:

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- kom: 530866744, 795452290

4. Więcej informacji na stronach internetowych:

www.biegiszczutowo.com.pl

FB Szczutowo Biega i Tańczy